Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem služby je GIN Travel s.r.o. (IČO: 02020866) se sídlem Spojovací 2604/48, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „provozovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 306437.

Všeobecná ustanovení

Organizátor slavnostních a kulturních akcí GIN Travel s.r.o. (IČO: 02020866) se sídlem Spojovací 2604/48, Žižkov, 130 00 Praha 3 je poskytovatelem zážitkových služeb. Tel. +420608512031, e-mailem dajana@gintravel.com

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Gin Travel s.r.o., a objednatelem služby, kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb nebo též „poskytovatel“ (Gin Travel s.r.o.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“ nebo „dodavatel“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též „objednatel“, kupující – (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též „příjemce“ – je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

OBJEDNÁNÍ, DODÁNÍ A REZERVACE SLUŽEB

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

Objednání
Písemná, emailová nebo telefonická objednávka představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem. Daňový doklad je zaslán objednávajícímu elektronicky.

Rezervace
Rezervace termínu a místa poskytnutí služeb musí být sjednána s provozovatelem a to nejméně dva týdny před samotným poskytnutím služeb, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na Internetových stránkách nebo průvodním dopisu). Nejdříve však taková rezervace může být učiněna poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb.

Rezervací termínu a místa konání aktivity se provozovatel zavazuje zabezpečit příjemci poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná.

Storno rezervace
Rezervaci může příjemce služby zrušit před sjednaným termínem rezervace za následujících podmínek (a sjednat termín nový).

  • Pokud zrušíte program 60 dní předem, obdržíte 100% vrácení celé částky nebo plné výše zálohy nebo možnost zdarma přeplánovat;
  • Pokud zrušíte program 30 dní předem, obdržíte 50% refundaci celých nákladů nebo možnost zdarma přeplánovat;
  • Pokud zrušíte program 14 dní předem, obdržíte 30% vrácení plné ceny nebo možnost zdarma přeplánovat;
  • Pokud program zrušíte později než 14 dní do dne první aktivity, nevzniká nárok na vrácení peněz ani možnost přeplánovat termín za příplatek. Rezervace zrušená příjemcem později než v předchozím odstavci je považována za uskutečnění (vybrání) zážitku bez jakéhokoliv nároku na vrácení ceny či sjednání nového termínu rezervace.
  • Podmínky vrácení je možné individuálně projednat písemně.

Příjemce služby (nebo objednatel) může využít nejvýše 1x bezplatného zrušení nebo změny rezervovaného termínu zážitku a následného rezervování nového termínu. Každé další rušení rezervace (třetí a další) nebo jakákoliv jiná změna v rezervaci v rámci doby platnosti poukazu bude zpoplatněno částkou 1000 Kč.

Pokud je počasí pro akci zásadní, dohodnou se strany předem na možnosti nahrazení typu akce jiným, který není závislý na povětrnostních podmínkách.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena poskytovaných služeb
Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, jejichž poskytnutí zajistí provozovatel a které budou poskytnuty příjemci služby, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena při telefonické objednávce. K ceně bude vždy připočtena příslušná sazba DPH.

Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách provozovatele (převodem z účtu, platebním systémem, zejména, ale ne výhradně: Stripe, Reservio, a v hotovosti při dobírce nebo při osobním odběru). Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.

Minimální počet osob pro provedení objednávky je 8 osob, minimální hodnota objednávky je 12 000 Kč. Pokud je počet osob nižší, než je uvedeno, minimální částka se ponechá a podle toho se rozdělí mezi zbývající účastníky. V případě účasti více osob, než bylo dohodnuto v prvotní objednávce, je možnost takové účasti a doplatku za každou další osobu sjednána smluvními stranami písemně.

Zákazník se zavazuje uhradit zálohu ve výši 50 % z ceny aktivity do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě neuhrazení zálohy ve stanovené lhůtě je objednávka stornována. Zbývajících 50% se zákazník zavazuje uhradit v každém případě před zahájením akce, platbu lze provést převodem hotovosti průvodci v místě akce, platbou přes platební terminál nebo také platebním systémem Stripe.

Pokud si zákazník zvolí speciální služby (jako je například let stíhačkou), lze tyto služby dohodnout pouze po uhrazení 100% zálohy, která je vrácena pouze v případě zrušení rezervace nejpozději 3 měsíce před datum plánované propagace. Tento stav je způsoben zvláštnostmi smluvního vztahu s pořadatelem – dodavatelem této služby, vlastníkem zařízení a je v každém případě projednáván individuálně se zákazníkem.

Zvýšení ceny služeb
Provozovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, že dodavatelé služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit objednávajícímu, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny je objednávající povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel objednávajícímu písemně oznámí.

Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má objednávající právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně.

Ostatní
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Veškerých aktivit (čerpání služeb) se osoba uvedená při rezervaci (příjemce služeb) účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Tato osoba musí sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity.
Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů mu bude oznámen nejpozději při rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.

Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15ti let nebo osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.

Příjemce služby má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let (bez jeho doprovodu).
Příjemce služby odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. Příjemce služby má povinnost uhradit škody, které způsobil poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od poskytovatele služeb.

ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci.
b) Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Objednávající či příjemce služeb má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele.
b) V případě zvýšení cen služeb dodavateli aktivit o více než 10%.

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu.

REKLAMACE – Práva z vadného plnění

Provozovatel je povinen zajistit osobě uvedené při rezervaci zážitku (příjemci zážitku) poskytnutí služeb v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
Případnou reklamaci musí příjemce služeb uplatnit u provozovatele písemně bez zbytečného odkladu od provedení služby.

Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce služeb. Po jejím uplynutí má spotřebitel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.

Poskytovatel vydá příjemci služeb písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá příjemci služeb potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace poskytovatel příjemci služeb vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Provozovatel vyrozumí příjemce služeb elektronicky na jeho emailovou adresu. Pokud nemá provozovatel emailovou adresu k dispozici vyrozumí provozovatel kupující písemně na jeho poštovní adresu.

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní a fakturační údaje, potřebné pro komunikaci s objednávajícím i příjemcem služeb, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. Provozovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku tvoří externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro plnění smlouvy.

Objednáním objednávající souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje mohou být použity k výše uvedenému účelu na dobu časově neomezenou. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, tak objednávající prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

Stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a provozovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a za služby nabízené na těchto stránkách.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na stránkách provozovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s provozovatelem, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 01.12.2023.

Чтобы заказать обратный звонок
заполните и отправьте форму